Onderstaand de statuten zoals die zijn vastgelegd bij de notaris op 20 november 2008.

Statutenwijziging Wijkvereniging Berkel Dorp: TL46544sw

Twintig november tweeduizend acht verschijnen voor mij, Mr. Henricus Adolphus Prospere Overtoom, notaris met als plaats van vestiging Lansingerland:
1. de heer Gerrit Hendrik Bleumink, geboren te Rhenen op tweeëntwintig juni negentienhonderd vierenveertig, houder van rijbewijs nummer 3160023851, wonende Wilhelminastraat 56,2651 DM Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland, gehuwd met mevrouw Janneke Gerda Vleer;
2. de heer Adrianus Leonardus Gerardus Heinsbroek, geboren te Pijnacker op tweeëntwintig oktober negentienhonderd dertig, houder van paspoort nummer NNPCH0615, wonende Wilhelminastraat 49, 2651 DK Berkel en Rodenrijs, gemeente  Lansingerland, gehuwd met mevrouw Wilhelmina Johanna Maria van Steenderen; te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris vande vereniging: Wijkvereniging Berkel Dorp, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, adres: Wilhelminastraat 49, 2651 DK Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland, Handelsregister nummer 40397844, en als zodanig conform artikel 18 van de statuten van de vereniging genoemde vereniging te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;Wijkvereniging Berkel Dorp, voornoemd, hierna te noemen: “de vereniging”.

INLEIDING
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren:
-dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte vanoprichting op drie juli negentienhonderdéénentachtig verleden voor H.M. van Oostrom, destijds notaris met als plaats van vestiging Berkel en Rodenrijs;
-dat de statuten van de vereniging sindsdien niet zijn gewijzigd;
-dat door het bestuur van de vereniging, op negentien maart tweeduizend acht, een besluit is genomen de statuten te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van de vergadering waarin het besluitis vastgelegd, van welke notulen een exemplaar aan deze akte is gehecht;

STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de vereniging geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:Naam en plaats van vestiging

Artikel 1.De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Berkel -Dorp. Zij is gevestigd in de gemeente Lansingerland, kern Berkel en Rodenrijs, wijk Berkel Dorp, zijnde het gebied omsloten door deBoterdorpseweg, Westersingel, Van Naeldwijcklaan, Huygenslaan en Prins Bernhardlaan.

Artikel 2.De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het gedeelte van Berkel en Rodenrijs, dat wordt aangeduid als Berkel Dorp.

Artikel 3.De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het verbeteren van de kwaliteit en de diversiteit van recreatieve, sociale, culturele en winkelvoorzieningen in de wijk.
b. Het vergroten van de betrokkenheid van de wijkbewoners bij het  bestuur van de gemeente, in het bijzonder voor zover het de wijk aangaat.
c. Het onderhouden van contacten met de gemeente Lansingerland en het behartigen van belangen van de wijk bij de gemeente.
d. Het betrekken van de wijkbewoners bij alle activiteiten van de vereniging.
e. Het organiseren van recreatieve, sociale en culturele activiteiten voor de wijkbewoners.
f. Andere wettige middelen, die ten dienste staan.

Artikel 4.1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.Lidmaatschap

Artikel 5.1. Lid van de vereniging kunnen zijn alle inwoners van de gemeente Lansingerland, wonende in de wijk Berkel Dorp.
2. De minimum leeftijd om toe te treden als lid is achttien jaar.

Artikel 6.Het lidmaatschap gaat verloren door:
1. Opzegging door het lid.Opzegging kan slechts geschieden met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar, mits deze opzegging uiterlijk 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur is gedaan.
2. Opzegging namens de vereniging.Opzegging namens de vereniging kan slechts geschieden met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar, mits deze
3. opzegging uiterlijk 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk aan de betrokkene is medegedeeld onder vermelding van de redenen.
4. Vertrek uit het werkgebied van Wijkvereniging Berkel – Dorp zoals omschreven in artikel 1 van deze statuten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap.Van de ontzetting wordt betrokkene schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de redenen.
6. Overlijden.

Artikel 7.1. Een lid kan worden ontzet uit het lidmaatschap wegens:
a. Wanbetaling.
b. Handelingen waardoor het lid de belangen van de vereniging heeft geschaad, schaadt, of dreigt te schaden.
c. Opzettelijke overtreding van de bepalingen van de statuten en reglementen van de vereniging.
2. Ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Tegen ontzetting is beroep mogelijk bij de ledenvergadering, indien betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving dit schriftelijk aantekent. Het bestuur is verplicht eenledenvergadering te beleggen binnen twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 8.Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regels.

Artikel 9.De ledenvergadering kan besluiten tot andere vormen van lidmaatschap.Bijzondere leden

Artikel 10.Inschrijving, opzegging en ontzetting, alsmede rechten en plichten van bijzondere leden worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Donateurs
Artikel 11.Donateurs van de vereniging zijn zij, die zich tot wederopzegging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas van de vereniging.Donateurs kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, maar zij hebben geen stemrecht.Geldmiddelen en kascommissie

Artikel 12.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en opbrengsten van verenigingsactiviteiten.

Artikel 13.De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden van de vereniging de kascommissie, bestaande uit twee leden en een reserve lid. De leden van de kascommissie, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.Algemene ledenvergadering

Artikel 14.Ieder verenigingsjaar wordt tenminste eenmaal een ledenvergadering gehouden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar.In deze ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit van haar werkzaamheden en plannen en verder over alles wat het bestuur  gewenst acht.In deze ledenvergadering wordt de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar en tevens de begroting voor het lopende boekjaar, ter goedkeuring ingediend.
2. Het bestuur is verplicht aan de in het vorige artikel genoemde kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 15.1. Ledenvergaderingen worden schriftelijk bijeengroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 14 dagen. Tijdstip, plaats en agenda van de vergadering worden tegelijk bekend gemaakt.
2. Het bestuur is verplicht op schriftelijk gemotiveerd verzoek van tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden binnen 30 dagen nadat een zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt, eenledenvergadering bijeen te roepen. Blijft het bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen.

Artikel 16.Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben daar ieder één stem. De wijze van stemmen wordt geregeld in het  huishoudelijk reglement.

Bestuur
Artikel 17.1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen.
2. De bestuurders worden door de ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter aan.  Deze vormen het Dagelijks Bestuur.
3. De zittingsperiode van bestuursleden is vier jaar. Het schema van aftreden zal door het bestuur worden vastgesteld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldiguitgebrachte stemmen.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 18.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2 leden van het Dagelijks Bestuur gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich alsborg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van dealgemene ledenvergadering.Statutenwijziging

Artikel 19.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tot wijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.Ontbinding en vereffening

Artikel 20.1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een ledenvergadering tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvoor verklaren.
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 8 dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van hetaantal uitgebrachte stemmen.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door hetbestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden gebruikt voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel van de vereniging zullen overeenstemmen.Huishoudelijk reglement

Artikel 21.Een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributie, de verkiezing en werkzaamheden van het bestuur, devergaderingen, de wijze en uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd met deze statuten zijn.

SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE IN MINUUT, verleden te Lansingerland, op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De zakelijke inhoudvan de akte en een toelichting daarop is aan de verschijnende personen door mij, notaris, meegedeeld. Door mij, notaris, zijn de verschijnende personen gewezen op de gevolgen die voor deverschijnende personen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschijnende personen verklaren van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee, evenals met de beperkte voorlezing, in te stemmen.Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door de verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend.

Heeft u een vraag over de statuten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina