Reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WIJKVERENIGING BERKEL DORP

I. Lidmaatschap
Artikel 1.Aanmelding als lid geschiedt op een door het bestuur vastgesteld formulier.
Artikel 2.Op het aanmeldingsformulier wordt verklaard wie de verplichting tot betaling van de contributie aangaat. Deze verplichting kan ook worden aangegaan door een niet-lid ten behoeve van bij hem inwonende gezinsleden.
Artikel 3.Als lid worden ingeschreven natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Per huishouding worden ten hoogste twee leden op één lidkaart ingeschreven. Overige tot de huishouding behorende personen van 18 jaar en ouder kunnen slechts individueel als lid worden ingeschreven.
Artikel 4.Schorsing van een lid kan plaatsvinden, indien het lid naar het oordeel van het bestuur zich heeft schuldig gemaakt aan overtreding van statuten en reglementen van de vereniging.
Artikel 5.Het geschorste lid wordt van het besluit tot schorsing schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de redenen.
Artikel 6.Het bestuur beslist of de schorsing wordt opgeheven of wordt omgezet in ontzetting, binnen drie maanden na ontvangst van het besluit door de betrokkene.
Artikel 7.Als wanbetaling wordt aangemerkt het feit, dat een lid in gebreke is gebleven zijn contributie uiterlijk 1 oktober van het lopende verenigingsjaar te voldoen.
Artikel 8.Beroep tegen schorsing als vermeld in
Artikel. 8 van de statuten moet schriftelijk worden aangetekend bij het bestuur van de vereniging.
Artikel 9.Gelden welke verschuldigd waren voor het besluit tot schorsing werd genomen zijn direct invorderbaar bij uitvoering van het besluit.
Artikel 10.Elk lid is aansprakelijk voor schade aangericht door hem aan eigendommen van de vereniging.

II. Geldmiddelen
Artikel 11.De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 12.Betaling van de contributie dient uiterlijk 30 maart te geschieden van het lopende verenigingsjaar op de door de penningmeester aangegeven wijze.
Artikel 13.Bij niet tijdige betaling van de contributie wordt deze verhoogd met de kosten van invordering.

III. Controle, rekening en verantwoording en begroting
Artikel 14.De kascommissie oefent controle uit op het financieel beheer door de penningmeester.Zij controleert tenminste eenmaal per jaar de financiële administratie van de vereniging. Van haar bevindingen brengt zij verslag uit aan de ledenvergadering.
Artikel 15.Indien één der leden van de kascommissie niet in staat is zijn taak te vervullen, wordt hij vervangen door het reserve lid.
Artikel 16.In de maand februari van elk verenigingsjaar wordt door de penningmeester de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar opgemaakt.Zodra deze stukken gereed zijn, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter van de kascommissie. De rekening en verantwoording wordt tezamen met het in art.14 lid 3 van dit reglement genoemde verslag openbaar gemaakt en in de ledenvergadering bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten ter goedkeuring ingediend.
Artikel 17.De begroting wordt door het bestuur openbaar gemaakt en in de ledenvergadering bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten ter goedkeuring ingediend.

IV. Stemmingen
Artikel 18.Voor zover in de statuten of in dit reglement niet anders is bepaald is, zowel in de vergaderingen van het bestuur als in de ledenvergaderingen bij stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen voldoende.Bij staking van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.Bij staking van stemmen over personen wordt direct een tweede stemming gehouden. Indien de stemmen van de tweede stemming wederom staken, beslist het lot.Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk.

V. Het bestuur
Artikel 19.De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement, door het bestuur vastgesteld.Bevoegdheden en verplichtingen, anders dan die vermeld in de statuten en in dit reglement, worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.
Artikel 20.Bij het staken der stemmen van de bestuursleden beslist de stem van de voorzitter.
Artikel 21.Voor het beschikken over saldi van de vereniging bij banken of de girodienst is de handtekening van de penningmeester – of bij zijn ontstentenis die van de secretaris – voldoende voor zover het een bedrag van ten hoogste € 250,00 betreft.Voor bedragen hoger dan € 250,00 is een schriftelijke machtiging van het bestuur vereist.
Artikel 22.Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer uit de leden gevormde commissie(s) of door (een) adviseur(s).
Artikel 23.Bestuursleden, die hun ontslag nemen tijdens een zittingsperiode stellen daarvan via de secretaris de voorzitter schriftelijk in kennis met vermelding van de datum van ingang van hun ontslag.
Artikel 24.Het bestuur is bevoegd tot de eerstvolgende ledenvergadering in ontstane bestuursvacatures te voorzien.
Artikel 25.Behoudens in geval van tussentijdse vacatures vindt de verkiezing van bestuursleden plaats in een ledenvergadering te houden in de maand maart.Bij tussentijdse vacatures vindt verkiezing plaats in de eerstvolgende ledenvergadering.
Artikel 26.Ieder stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het bestuur. Kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring tot de aanvang van de stemming.
Artikel 27.Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van de kandidaten in alfabetische volgorde en met vermelding van het woonadres.
Artikel 28.Als er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures te vervullen zijn, zijn de kandidaten bij enkele kandidaatstelling gekozen.Als er meer kandidaten zijn dan vacatures te vervullen zijn, wordt een schriftelijke stemming gehouden.
Artikel 29.Bij de aanvang van de ledenvergadering wordt een stembureau benoemd bestaande uit tenminste twee stemgerechtigde leden.Bestuursleden en kandidaat bestuursleden zijn uitgesloten van benoeming in het stembureau.
Artikel 30.De uitslag van de stemmingen wordt door het stembureau aan de vergadering bekend gemaakt.
Artikel 31.Stembiljetten zijn alleen geldig indien zij het juiste aantal te kiezen kandidaten vermelden behorende bij de vacatures.
Artikel 32.Gekozen zijn de kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven.Indien tengevolge van een gelijk aantal stemmen meer kandidaten voor het vervullen van een vacature in aanmerking komen, vindt herstemming plaats tussen die kandidaten.Bij herstemming(en) geldt de kandidaat, die de meeste stemmen heeft behaald als gekozen.

Slotbepalingen
Artikel 33.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

november 2008